Open Data spelen een steeds grotere rol in het bedrijfsleven en de samenleving.

+ Hoe haal je nieuwe kennis en inzichten uit de grote hoeveelheden Open Data?

+ Hoe kunnen Open Data bijdragen aan de innovatie van uw organisatie?

+ Welke tools zijn hierbij nodig? 

Deze vragen vormen de leidraad voor de workshop “Open Data Value”. Daarbij maken we gebruik van twee unieke elementen: een ‘open data value scan’, die voor deze workshop is ontwikkeld, en de inbreng van professionals uit bedrijven en instellingen die belangeloos meedenken en advies geven.

De workshop “Open Data Value” is ontstaan uit de dynamiek van de Utrechtse Taskforce Innovatie (TFI) en het Economic Board Utrecht (EBU). In deze economisch uitdagende tijden zijn nieuwe verbindingen nodig tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het verbinden van deze drie entiteiten (politiek, economie en wetenschap), ook wel ‘triple helix’ genoemd, creëert nieuwe dynamiek, nieuwe allianties en –hopelijk- nieuwe economische impulsen.

Om dit te realiseren is het optimaliseren van de onderlinge uitwisseling van kennis een eerste vereiste. Die kennis ligt vaak opgesloten in grote hoeveelheden Open Data waarvan u het bestaan niet weet of die nog niet zijn aangeboord. De workshop “Open Data Value” heeft als doel om de toegevoegde waarde van Open Data voor uw bedrijf of instelling zichtbaar te maken. Na de workshop heeft U een helder beeld van de Open Data die voor u interessant zijn. Gewapend met die kennis kunt u producten en diensten ontwikkelen, die beter aansluiten bij de wensen van burger of klant. Dankzij de combinatie van Open data en uw interne kennisbronnen kan  uw instelling of bedrijf steviger wortelen in de samenleving.

De workshop 
De workshop “Open Data Value” kijkt vanuit diverse disciplines naar de behoeften en mogelijkheden van Open Data voor de partij die de workshop organiseert. Het focus van de workshop kan liggen op de hele organisatie of op een specifiek onderdeel of discipline. De externe deelnemers komen uit andere segmenten van de ‘triple helix’. Vanuit hun kennis en ervaring denken ze, belangeloos en informeel, mee. De organisatoren van de workshop regisseren deze uitwisseling van kennis en ideeën in een dynamische, informele sessie van een halve dag.

De “Open Data Value” workshop bestaat uit drie stappen:

1. ‘Value Scan’
De eerste stap is het maken van een ‘scan’, een soort nulmeting. Hiermee analyseren we de beschikbaarheid van de data en bekendheid met de data door de instelling. Dat doen we met een digitale enquête, op basis van een ‘maturity model’, dat we hebben ontwikkeld met inbreng van o.a. Hogeschool Utrecht, het Nederlands Architectuur Forum (NAF) en diverse wetenschappers. De scan, die voortbouwt op de meest recente literatuur, is waardevrij: de ‘factfinding’ is bedoeld om richting te geven, niet om te oordelen.

2. Workshop
In de workshop participeren medewerkers van de gastheer en externe deelnemers, afkomstig van overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In een informele sfeer van ‘sharing of minds’ brengen we meningen en kennis uit diverse disciplines bijeen. Dit proces wordt begeleid door drie professionals. Dit levert, zo is onze ervaring, nieuwe ideeën en verrassende inzichten op.

3. Rapportage
Na afloop rapporteert het team haar conclusies en aanbevelingen. Deze rapportage wordt mondeling toegelicht. Dit biedt de opdrachtgever een concreet handvat voor mogelijke vervolgstappen.
In de loop van dit jaar worden meerdere workshops gehouden. Dat resulteert op termijn in een publicatie voor de bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de Utrechtse regio. Met deze ‘white paper’ willen we de opgedane kennis doorgeven. Uiteraard wordt hierin de input van alle betrokkenen anoniem verwerkt.

Uitvoering
De workshop wordt voorbereid, geleid en geëvalueerd door Bas Geerdink, John Verhoeven en John van Echtelt. De workshop duurt ongeveer 4 uur, met een netwerkborrel na afloop. De workshop wordt in-company gegeven of op een locatie naar keuze. De kosten voor de workshop bedragen – voor de opdrachtgever – € 2000,- (excl. catering, locatie en BTW). De deelnemers betalen – uiteraard – niets.

White paper
In de loop van 2013 worden een aantal workshops gehouden in de Utrechtse regio. Dit mondt uit in een publicatie in boekvorm en een ‘white paper’, dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan regionale bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Doel van deze publicatie is het doorgeven van de opgedane kennis en ervaringen voor het aangaan van nieuwe allianties.

 Over ons

+ Bas Geerdink is werkzaam bij CSC. Hij is manager van de Applications afdeling en in die hoedanigheid betrokken bij Big Data en Open Dataprojecten. Bas is voor zijn studie Master of Informatics aan de Hogeschool Utrecht bezig met een afstudeerscriptie op het gebied van Open Data.

+ John Verhoeven is eigenaar van mediabureau Inspiring Data (infographics & storytelling). Hij heeft, als voormalig journalist en hoofdredacteur, veel ervaring met het onderzoeken van data voor ‘storytelling’ en voor de realisering van infographics.

+ John van Echtelt is Business Model Innovator bij CGI (voorheen Logica). Hij heeft vanuit Nederland Opent Data onderzoek gedaan naar de economische en maatschappelijke waarde van open data en onder meer de “open data business model generator” ontwikkeld.

 Contact workshop: John Verhoeven (+316 53 99 09 59), e-mail: <opendatavalue@inspiring-data.com>